ФОНДИПовне найменування фонду ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРДЕН»
Скорочене найменування фонду ПАТ «ВЕРДЕН»
Повне найменування фонду англійською мовою PUBLIC STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «VERDEN»
Скорочене найменування фонду англійською мовою PSC «VERDEN»
Ідентифікаційний код юридичної особи 38196906
Місцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дата запису: 25.04.2012
Номер запису: 1 067 102 0000 017762
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 13300057
Дата та номер свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00057 від 25 червня 2012 року
Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом фонду 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок
Номінальна вартість однієї акції 1 (одна) гривня 00 копійок
Загальна кількість акцій фонду 100 000 000 (сто мільйонів) штук
Форма існування акцій бездокументарна
Форма випуску, тип акцій Прості іменні
Спосіб розміщення випуску акцій фонду Приватне розміщення
Дата закінчення розміщення 25.03.2112
Предмет діяльності фонду Спільне інвестування, яке провадиться в інтересах та за рахунок учасників фонду шляхом емісії простих іменних акцій фонду.
Пріоритетним напрямом інвестування є: фінансова та страхова діяльність, будівництво, сільськогосподарська діяльність, переробна промисловість, операції з нерухомим майном.
Активи фонду сформовані за рахунок коштів спільного інвестування (коштів, внесених засновниками корпоративного фонду та доходів від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування) та відповідають вимогам чинного законодавства України.
Відомості про компанію з управління активами фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРКАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40948484
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67
Тел/факс (044) 599-10-06
Електронна адреса: office@ukrkapital.com.ua, Llc_ukrcapital@ukr.net
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 07.02.2017р. № 82, строк дії з 07.02.2017р . – необмежений
Відомості про оцінювача майна фонду Суб’єкт оціночної діяльності фізична особа -підприємець Гринчук Аліса Петрівна
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3129210621
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: з 25.04.2014р. по 25.04.2017р.
Відомості про аудиторську фірму фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КВОЛІТІ АУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33304128
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, будинок 47, к. 13
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: з 17.12.2004р. до 30.10.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 11.06.2013р. до 30.10.2019р.
Відомості про депозитарну установу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-депозитарна компанія»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 25218409
Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 56-Б, поверх 11
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, надана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 12.10.2013р. по необмежений термін.
Договір зі зберігачем активів Фонду не укладався